วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

ชื่อ รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ ลิมปนาทร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ. จุฬาฯ M.Arch.(Architecture)
M.S. (Horticulture) Oklahoma State U., USA
E-mail msaslkam@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา สถ.บ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
M.Sc. (Urban Planning) AIT
D.Eng. (ConstructionManagement) U. of Tokyo, Japan
E-mail msasbthi@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ นพพร โทณะวณิก
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ. จุฬาฯ
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) ม.ศิลปากร
E-mail nopporn.don@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสมา สุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ., ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail msasspas@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. ม.เกษตร
วศ.ม. (โยธา) ม. เทคโนโลยี – พระจอมเกล้า ธนบุรี
E-mail msascnat@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
 • สถ.บ. สถาปัตยกรรม (เกรียตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • MSc. Construction Sothern Polytechnic State University, Georgia, USA
 • MBA (Entrepreneurship Management) Kennesaw State University, Georgia, USA
E-mail chakkrit.lua@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 • การจัดการโครงการก่อสร้าง การบริหารและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง
 • การบริหารจัดการของเสียจากการก่อสร้าง การออกแบบและก่อสร้างอย่างยั่งยืน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคม

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์ – การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาฯ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ )
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา ) NIDA
E-mail kingporn07@yahoo.com / msastkin@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.เกษตร
วท.ม. (คอมพิวเตอร์ ) จุฬาฯ
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์ M. Business Systems, Monash U., Australia
E-mail msassche@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการวิจัยธุรกิจ, การจัดการการดำเนินงาน
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.เกษตร
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา B.S. (Business Management) U. of West Florida, USA
M.B.A. (General Management) U. of Detroit, USA
E-mail msasbnar@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ธนชัย ยมจินดา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา B.S. Eastern Michigan U., USA
M.B.A. (Administrative Management) U. of North Texas, USA
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศ.บ. ธรรมศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail msasbsri@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ม.บูรพา, บธ.บ.(บัญชี) ม.เกริก
น.บ. ธรรมศาสตร์
M.B.A. (General Business ) Tarleton State U., USA
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาฯ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail msastsuw@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ปิยะดา พิศาลบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี)
M.B.A. (General Management) Mississippi State U., USA
E-mail b.piyada@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ภาวิน ชินะโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการ) ม.รังสิต
บธ.ม. (จัดการทรัพยากรมนุษย์) ม.หอการค้าไทย
บธ.ด. (การจัดการ) ม.รามคำแหง
E-mail pavinkbu@gmail.com
ความสนใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • Master of Arts Administration (MAA), Central Queensland University, Australia.
 • Doctor of Business Administration (DBA), Victoria University, Australia.
 • Graduate Certificate in Marketing, Holmesglen Institute of TAFE, Australia.
E-mail
 • puripat.c@rsu.ac.th
 • puripat.cha@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 • การจัดการความรู้ (การแชร์และกระบวนการปรับเปลี่ยน)
 • โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
 • นวัตกรรม
 • ทฤษฏีองค์การ
 • การออกแบบองค์การและโครงสร้างองค์การ
 • พฤติกรรมองค์การ
 • การจัดการธุรกิจต่างประเทศ
 • กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อ สุรเดช หวังทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.บ.(เคมี) มศว.
บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สจล.
E-mail suradetw888@gmail.com
suradetch.wan@stou.ac.th
ความสนใจ
ชื่อ กัลยานุช กิตติพงศ์พิทยา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Supply Chain Management) University of Wisconsin-Whitewater
E-mail gunyanuchg@gmail.com
gunyanuch.git@stou.ac.th
ความสนใจ
ชื่อ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
 • วศ.บ. (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail waraporn.suk@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 • การจัดการการดำเนินงาน
 • การจัดการคุณภาพ

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ.,พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail msasbthe@stou.ac.th / dr_theppasak@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เชียงใหม่)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), (เกียรตินิยม) NIDA
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาฯ
E-mail dr_sjuito@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๋ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การนโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ ภาระผู้นำและนวัตถกรรมการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (มศว. ประสานมิตร)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
สส.ด. (การบริหารสังคม) ธรรมศาสตร์
E-mail cmisomnai@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ม.เชียงใหม่
บธ.ม. ม.รามคำแหง
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail rwarap4@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ. (เกียรตินิยมเหรียญเงิน) จุฬาฯ
M.P.A. Wayne State U., USA
M.M with Distinction (General Management) มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ. จุฬาฯ
D.E.A. Diplome de Docteur de Troisieme Cycle (Governement local et Administration locale) Institute d’Etudes Politiques, U.de Bordeaux I, France
E-mail rasakon@yahoo.fr / rasakon@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. จีระ ประทีป
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
M.P.S. (Policy Science) Saitama U., Japan
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป ศรีราม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) รามคำแหง
รป.ม. NIDA
E-mail narathip@maildozy.com / msassnar@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
E-mail msuthasakul@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
น.บ., น.ม.(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail thammapibal@hotmail.com / msaskkit@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ชลัช ชรัญญ์ชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ.(รัฐประศาสนสตร์) เกียรตินิยม
รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ลักษณา ศิริวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา B.B.A., รป.ม. (เกียรตินิยม)
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ จำเนียร ราชแพทยาคม
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รป.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก Ph.D (Politics and Public Administration) University of Pune, India ได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย Indian Council for Cultural Relations ICCR
E-mail tuna_pune@yahoo.com / tunafish 2510@yahoo.com / chamnianr@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารยุทธศาสตร์
ชื่อ พนมพัทธ์ สมิตานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศบ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)
MPA. Public Administration and Urban Studios (The University of Akron, U.S.A)
Ph.D Urban Affairs and Applied Policy (The University of Akron, U.S.A)
E-mail phanompatt.smi@stou.ac.th / phanompatt@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การประเมินโครงการ การบริหารโครงการ (public Policy,Program Evaluation,Project Management)
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อุดมวิศวกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)
ศ.ม., ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail noppadol.udom@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การบริหารยุทธศาสตร์ การลงทุน การเงิน และการคลังสาธารณะ
Name อาจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
Position ผู้ช่วยอธิการบดี
Education Ph.D. in Prolitics
E-mail drisares@gmail.com
Interesting and
Specialization
Public Policy / Policy Networks / Comparative Public Administration

ชื่อ รองศาสตราจารย์ กัลยาณี กิตติจิตต์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. ธรรมศาสตร์
E-mail galayanee.kit@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
บัญชี การเงิน
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. (การบัญชี) จุฬาฯ
B.Acct.,M.Acct.(Accounting) Chulalongkorn U.
E-mail than_was@yahoo.com / msasvtun@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร การบัญชีเพื่อการจัดการ การภาษีอากรและแผนภาษี
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. (บัญชี) ธรรมศาสตร์
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ป.บัณฑิตการสอบบัญชี
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์
E-mail su-stou@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
ชื่อ รองศาสตราจารย์ สุชาดา สถาวรวงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม.(บัญชี)
M.B.A.(Finance) Tennessee State U.
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.(เกียรตินิยม)
บช.ม.(การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ นาวาตรีหญิง อรชร โพธิสุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,ป.บัณฑิต (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Accounting) U. of Bridgeport, U.S.A
E-mail msaspora@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ จรุงวิภู
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
Name พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education – บธ.บ. การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทุนพระราชทานตามอัตราจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
– บช.ม. (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
– บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– Certificate English for Academic Purposes (Advanced Plus Level)
– RMIT English World Wide (REW) Melbourne, Australia
E-mail pijax_si@yahoo.com
Interesting and
Specialization
การบัญชีเพื่อการจัดการ, การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์, การวางแผนภาษีอากร, Corporate Finance,
ชื่อ จัก พิริยะพรสิริ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
 • บธ.บ.,บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
 • บช.บ.,บช.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
E-mail jak.piriyapornsiri@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 • การบัญชีสืบสวน
 • การภาษีอากรในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บช.บ. ม.หอการค้า
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
Master of Business, RMIT U., Australia
Ph.D. (Finance) RMI U.,Australia
E-mail gallayan@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เกียรตินิยม), บช.ม.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail tha2496@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
Feasibility Study
ชื่อ รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตร
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ NIDA
E-mail c.achara@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ การลงทุน งบประมาณ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ วรรณี ชลนภาสถิตย์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ. ธรรมศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail wannee.cho@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล
ชื่อ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management) The University of Exeter
E-mail Tanapond.Swa@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นิด้า
Doctor of Management Science And Engineering, Kunming University of Science and Technology, Yunnan, China
E-mail Chareunsak.San@stou.ac.th
ความสนใจ ตลาดทุน, ประสิทธิภาพตลาดหุ้น
ชื่อ อภิชาติ ลิ้มเมธี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน-การพัฒนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.บ.(กฎหมายแพ่ง-อาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.ม.(การเงิน-การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
E-mail apichat.lim@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การจัดการการเงิน

ชื่อ รองศาสตราจารย์ จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พณ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สต.บ.,พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา B.B.A (Bus.Ad.) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเดือน
M.A (Bus.Ad : Major in Maketing : minor in Economics)
M.Ed.(Major in Student Personnel Service and Clinical Counesling Psychology : Minor in Business Administration)
Ed.D (Major in Supervision. Curriculum and Instruction : Minor in Business Administration)
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. (อุตสาหการ)
วศ.ม. (อุตสาหการ) M.Eng.(IE) จุฬาฯ
บธ.ม. การตลาด(Marketing) MBA (Marketing Management)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) NIDA
E-mail pprapasri@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
Operation Management, Marketing Management
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ยุทธนา ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ ม.เชียงใหม่ MBA (Marketing)
E-mail thanathan@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การตลาด
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา วัจนะสาริกากุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บช.บ.(การธนาคารและการเงิน)
บช.ม. (การธนาคารและการเงิน)จุฬาฯ
DBA (Marketing) Nova South eastern University
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ เสาวภา มีถาวรกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (เกียรตินิยม) ธุรกิจระหว่างประเทศ
พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ
Cert. (Marketing Management) U. of Western Australia, Pert Australia
E-mail msasmsao@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ., น.บ.,พณ.ม. (การเงิน) ธรรมศาสตร์
M.S. (Marketing) Georgia State U., USA
E-mail
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ อาจารย์ อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต ,บธ.บ.(การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การตลาดระหว่างประเทศ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail ajjaree@gmail.com / ajjaree.lum@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ อโณทัย งามวิชัยกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
marketing (international) Thammasart university PhD (Marketing)
E-mail anothai.nga@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
service marketing, Health care marketing market Researcth

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา วท.บ.(พยาบาล) วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia
E-mail suree.khe@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
การจัดการบริการ การจัดการตลาด และการจัดการในองค์การธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์และธุรกิจการจัดการโรงพยาบาล
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.บ. (นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
MS. (Hospitality and Tourism)
Ph.D (Tourism) Sheffield Hallum University
E-mail Rochaporn.cha@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ. จุฬาฯ ,M.A. (Public Admin.)
Oklahoma State U., USA ,D.B.A. (Tourism) U.of Strathclyde, UK
E-mail msaseran@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ศิลปอาชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พศ.บ.(การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง)
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร)
PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
E-mail wsilparcha@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ (เคมี)
กศ.บ(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์)
บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
วท.ม(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์)
E-mail chat_to3@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ