วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

Name รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ ลิมปนาทร
Position รองศาสตราจารย์
Education สถ.บ. จุฬาฯ M.Arch.(Architecture)
M.S. (Horticulture) Oklahoma State U., USA
E-mail msaslkam@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education สถ.บ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
M.Sc. (Urban Planning) AIT
D.Eng. (ConstructionManagement) U. of Tokyo, Japan
E-mail msasbthi@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ นพพร โทณะวณิก
Position รองศาสตราจารย์
Education สถ.บ. จุฬาฯ
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) ม.ศิลปากร
E-mail nopporn.don@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสมา สุทธิพงศ์
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education สถ.บ., ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail msasspas@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด
Position อาจารย์
Education วศ.บ. ม.เกษตร
วศ.ม. (โยธา) ม. เทคโนโลยี – พระจอมเกล้า ธนบุรี
E-mail msascnat@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name Chakkrit Luangcharoenrat
Position Lecturer
Education
 • B.Arch (2 nd Class Honor) Kasembundit University, Thailand
 • MSc. Construction Sothern Polytechnic State University, Georgia, USA
 • MBA (Entrepreneurship Management) Kennesaw State University, Georgia, USA
E-mail chakkrit.lua@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
 • Project management for construction, Construction cost management and control
 • Construction waste management, Sustainable design and construction
 • Real estate development, Social entrepreneurship and Social innovation

Name รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์ – การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาฯ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ )
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา ) NIDA
E-mail kingporn07@yahoo.com / msastkin@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Name รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
Position รองศาสตราจารย์
Education วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.เกษตร
วท.ม. (คอมพิวเตอร์ ) จุฬาฯ
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์ M. Business Systems, Monash U., Australia
E-mail msassche@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการวิจัยธุรกิจ, การจัดการการดำเนินงาน
Name รองศาสตราจารย์ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
Position รองศาสตราจารย์
Education วท.บ.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.เกษตร
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
Position รองศาสตราจารย์
Education B.S. (Business Management) U. of West Florida, USA
M.B.A. (General Management) U. of Detroit, USA
E-mail msasbnar@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ธนชัย ยมจินดา
Position รองศาสตราจารย์
Education B.S. Eastern Michigan U., USA
M.B.A. (Administrative Management) U. of North Texas, USA
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
Position รองศาสตราจารย์
Education ศ.บ. ธรรมศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail msasbsri@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ
Position รองศาสตราจารย์
Education กศ.บ. ม.บูรพา, บธ.บ.(บัญชี) ม.เกริก
น.บ. ธรรมศาสตร์
M.B.A. (General Business ) Tarleton State U., USA
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
Position รองศาสตราจารย์
Education วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาฯ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail msastsuw@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name ปิยะดา พิศาลบุตร
Position อาจารย์
Education บช.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี)
M.B.A. (General Management) Mississippi State U., USA
E-mail b.piyada@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Name ภาวิน ชินะโชติ
Position อาจารย์ ดร.
Education บธ.บ.(การจัดการ) ม.รังสิต
บธ.ม. (จัดการทรัพยากรมนุษย์) ม.หอการค้าไทย
บธ.ด. (การจัดการ) ม.รามคำแหง
E-mail pavinkbu@gmail.com
Interesting and
Specialization
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Name Acting Sub Lt. Dr. Puripat Charnkit
Position Dr.
Education
 • Bachelor of Science, (Computer Science), Rajabhat Chandrakasem University
 • Master of Arts Administration (MAA), Central Queensland University, Australia.
 • Doctor of Business Administration (DBA), Victoria University, Australia.
 • Graduate Certificate in Marketing, Holmesglen Institute of TAFE, Australia.
E-mail
 • puripat.c@rsu.ac.th
 • puripat.cha@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
 • Knowledge management (sharing and conversion)
 • Technology acceptance model (TAM)
 • Innovation
 • Organization theory
 • Organizational design and structur
 • Organizational behaviour
 • International business management
 • Qualitative research methods
Name สุรเดช หวังทอง
Position อาจารย์
Education วศ.บ.(เคมี) มศว.
บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สจล.
E-mail suradetw888@gmail.com
suradetch.wan@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name กัลยานุช กิตติพงศ์พิทยา
Position อาจารย์
Education วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Supply Chain Management) University of Wisconsin-Whitewater
E-mail gunyanuchg@gmail.com
gunyanuch.git@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name Waraporn Suksanchananun
Position Lecturer
Education
 • B.E. (Telecommunication) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • M.B.A. Chulalongkorn University
E-mail waraporn.suk@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
 • Operation Management
 • Quality Management

Name รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ร.บ.,พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail msasbthe@stou.ac.th / dr_theppasak@gmail.com
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ศศ.บ. (เชียงใหม่)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), (เกียรตินิยม) NIDA
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาฯ
E-mail dr_sjuito@hotmail.com
Interesting and
Specialization
การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๋ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การนโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ ภาระผู้นำและนวัตถกรรมการเปลี่ยนแปลง
Name รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education กศ.บ. (มศว. ประสานมิตร)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
สส.ด. (การบริหารสังคม) ธรรมศาสตร์
E-mail cmisomnai@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ศศ.บ. ม.เชียงใหม่
บธ.ม. ม.รามคำแหง
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail rwarap4@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
Position รองศาสตราจารย์
Education ร.บ. (เกียรตินิยมเหรียญเงิน) จุฬาฯ
M.P.A. Wayne State U., USA
M.M with Distinction (General Management) มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ร.บ. จุฬาฯ
D.E.A. Diplome de Docteur de Troisieme Cycle (Governement local et Administration locale) Institute d’Etudes Politiques, U.de Bordeaux I, France
E-mail rasakon@yahoo.fr / rasakon@hotmail.com
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. จีระ ประทีป
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
M.P.S. (Policy Science) Saitama U., Japan
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
E-mail
Interesting and
Specialization
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป ศรีราม
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) รามคำแหง
รป.ม. NIDA
E-mail narathip@maildozy.com / msassnar@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
Position รองศาสตราจารย์
Education ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
E-mail msuthasakul@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
น.บ., น.ม.(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail thammapibal@hotmail.com / msaskkit@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name ชลัช ชรัญญ์ชัย
Position อาจารย์
Education ร.บ.(รัฐประศาสนสตร์) เกียรตินิยม
รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail
Interesting and
Specialization
Name ลักษณา ศิริวรรณ
Position อาจารย์ ดร.
Education B.B.A., รป.ม. (เกียรตินิยม)
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail
Interesting and
Specialization
Name จำเนียร ราชแพทยาคม
Position อาจารย์ ดร.
Education ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รป.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก Ph.D (Politics and Public Administration) University of Pune, India ได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย Indian Council for Cultural Relations ICCR
E-mail tuna_pune@yahoo.com / tunafish 2510@yahoo.com / chamnianr@gmail.com
Interesting and
Specialization
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารยุทธศาสตร์
Name พนมพัทธ์ สมิตานนท์
Position อาจารย์ ดร.
Education ศศบ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)
MPA. Public Administration and Urban Studios (The University of Akron, U.S.A)
Ph.D Urban Affairs and Applied Policy (The University of Akron, U.S.A)
E-mail phanompatt.smi@stou.ac.th / phanompatt@hotmail.com
Interesting and
Specialization
นโยบายสาธารณะ การประเมินโครงการ การบริหารโครงการ (public Policy,Program Evaluation,Project Management)
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อุดมวิศวกุล
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Education ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)
ศ.ม., ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail noppadol.udom@gmail.com
Interesting and
Specialization
นโยบายสาธารณะ การบริหารยุทธศาสตร์ การลงทุน การเงิน และการคลังสาธารณะ
Name Asst. Prof. Isares Sunsanneevittayakul (Ph.D.)
Position ผู้ช่วยอธิการบดี
Education Ph.D. in Prolitics
E-mail drisares@gmail.com
Interesting and
Specialization
Public Policy / Policy Networks / Comparative Public Administration

Name รองศาสตราจารย์ กัลยาณี กิตติจิตต์
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.,บช.ม. ธรรมศาสตร์
E-mail galayanee.kit@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
บัญชี การเงิน
Name รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.,บช.ม. (การบัญชี) จุฬาฯ
B.Acct.,M.Acct.(Accounting) Chulalongkorn U.
E-mail than_was@yahoo.com / msasvtun@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร การบัญชีเพื่อการจัดการ การภาษีอากรและแผนภาษี
Name รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.,บช.ม. (บัญชี) ธรรมศาสตร์
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ป.บัณฑิตการสอบบัญชี
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์
E-mail su-stou@hotmail.com
Interesting and
Specialization
การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
Name รองศาสตราจารย์ สุชาดา สถาวรวงศ์
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.,บช.ม.(บัญชี)
M.B.A.(Finance) Tennessee State U.
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.(เกียรตินิยม)
บช.ม.(การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail
Interesting and
Specialization
Name นาวาตรีหญิง อรชร โพธิสุข
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education บช.บ.,ป.บัณฑิต (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Accounting) U. of Bridgeport, U.S.A
E-mail msaspora@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ จรุงวิภู
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ.,พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
E-mail
Interesting and
Specialization
Name พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education – บธ.บ. การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทุนพระราชทานตามอัตราจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
– บช.ม. (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
– บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– Certificate English for Academic Purposes (Advanced Plus Level)
– RMIT English World Wide (REW) Melbourne, Australia
E-mail pijax_si@yahoo.com
Interesting and
Specialization
การบัญชีเพื่อการจัดการ, การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์, การวางแผนภาษีอากร, Corporate Finance,
Name Jak Piriyapornsiri
Position Lecturer
Education
 • B.B.A.,B.B.A.(Business Education-Accounting)
 • B.Acc.,M.Acc.,Kasetsart University
 • Tax Auditor
E-mail jak.piriyapornsiri@gmail.com
Interesting and
Specialization
 • Fraud & Forensic Accounting
 • Taxation of ASEAN Economics Community (AEC)

Name รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education บช.บ. ม.หอการค้า
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
Master of Business, RMIT U., Australia
Ph.D. (Finance) RMI U.,Australia
E-mail gallayan@hotmail.com
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
Position รองศาสตราจารย์
Education บธ.บ.(เกียรตินิยม), บช.ม.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail tha2496@hotmail.com
Interesting and
Specialization
Feasibility Study
Name รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
Position รองศาสตราจารย์
Education วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตร
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ NIDA
E-mail c.achara@yahoo.com
Interesting and
Specialization
การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ การลงทุน งบประมาณ
Name รองศาสตราจารย์ วรรณี ชลนภาสถิตย์
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ. ธรรมศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
E-mail wannee.cho@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล
Name ธนพร สวรรค์พิทักษ์
Position อาจารย์
Education ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management) The University of Exeter
E-mail Tanapond.Swa@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
Position อาจารย์ ดร.
Education บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน นิด้า
Doctor of Management Science And Engineering, Kunming University of Science and Technology, Yunnan, China
E-mail Chareunsak.San@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
ตลาดทุน, ประสิทธิภาพตลาดหุ้น
Name Apichat Limmethee
Position Lecturer
Education
 • B.A.(Economics) Thammasat University
 • LL.B.(Laws) Chulalongkorn University
 • B.Acc.(Accountancy) The University of The Thai Chamber of Commerce
 • M.B.A.(Finance and Marketing) National Institute of Development Administration (NIDA) Bangkok, Thailand
E-mail apichat.lim@gmail.com
Interesting and
Specialization
Financial Management

Name รองศาสตราจารย์ จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
Position รองศาสตราจารย์
Education พณ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
Position รองศาสตราจารย์
Education สต.บ.,พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education B.B.A (Bus.Ad.) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเดือน
M.A (Bus.Ad : Major in Maketing : minor in Economics)
M.Ed.(Major in Student Personnel Service and Clinical Counesling Psychology : Minor in Business Administration)
Ed.D (Major in Supervision. Curriculum and Instruction : Minor in Business Administration)
E-mail
Interesting and
Specialization
Name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
Position รองศาสตราจารย์
Education วศ.บ. (อุตสาหการ)
วศ.ม. (อุตสาหการ) M.Eng.(IE) จุฬาฯ
บธ.ม. การตลาด(Marketing) MBA (Marketing Management)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) NIDA
E-mail pprapasri@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Operation Management, Marketing Management
Name รองศาสตราจารย์ ยุทธนา ธรรมเจริญ
Position รองศาสตราจารย์
Education วท.บ ม.เชียงใหม่ MBA (Marketing)
E-mail thanathan@gmail.com
Interesting and
Specialization
การตลาด
Name รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา วัจนะสาริกากุล
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education บช.บ.(การธนาคารและการเงิน)
บช.ม. (การธนาคารและการเงิน)จุฬาฯ
DBA (Marketing) Nova South eastern University
E-mail
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ เสาวภา มีถาวรกุล
Position รองศาสตราจารย์
Education บธ.บ. (เกียรตินิยม) ธุรกิจระหว่างประเทศ
พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ
Cert. (Marketing Management) U. of Western Australia, Pert Australia
E-mail msasmsao@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
Position รองศาสตราจารย์
Education บช.บ., น.บ.,พณ.ม. (การเงิน) ธรรมศาสตร์
M.S. (Marketing) Georgia State U., USA
E-mail
Interesting and
Specialization
Name อาจารย์ อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
Position อาจารย์
Education บัญชีบัณฑิต ,บธ.บ.(การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การตลาดระหว่างประเทศ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail ajjaree@gmail.com / ajjaree.lum@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name อโณทัย งามวิชัยกิจ
Position อาจารย์ ดร.
Education เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
marketing (international) Thammasart university PhD (Marketing)
E-mail anothai.nga@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
service marketing, Health care marketing market Researcth

Name Assistant Professor Dr. Suree Khemthong
Position Assistant Professor Dr.
Education B.Sc. (Nursing), M.Sc. (Nutrition) Mahidol University, Thailand
M.B.A. (General Manaagement) National Institute of Development Administration, Thailand
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia (2007)
E-mail suree.khe@gmail.com
Interesting and
Specialization
การจัดการบริการ การจัดการตลาด และการจัดการในองค์การธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์และธุรกิจการจัดการโรงพยาบาล
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร จันทร์สว่าง
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Education ค.บ. (นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
MS. (Hospitality and Tourism)
Ph.D (Tourism) Sheffield Hallum University
E-mail Rochaporn.cha@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล
Position รองศาสตราจารย์ ดร.
Education ร.บ. จุฬาฯ ,M.A. (Public Admin.)
Oklahoma State U., USA ,D.B.A. (Tourism) U.of Strathclyde, UK
E-mail msaseran@stou.ac.th
Interesting and
Specialization
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ศิลปอาชา
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Education พศ.บ.(การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง)
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร)
PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
E-mail wsilparcha@yahoo.com
Interesting and
Specialization
Name ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education วท.บ (เคมี)
กศ.บ(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์)
บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)
วท.ม(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์)
E-mail chat_to3@yahoo.com
Interesting and
Specialization