On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.

ความเป็นมา

โดยเหตุที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับ การสถาปนาขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนใน ระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัย สื่อการสอนทางไกล การกำหนด สาขาวิชาที่จะเปิดสอน ใช้หลักเกณฑ์ ด้านความต้องการของสังคม และความพร้อมของ มหาวิทยาลัย ที่จะให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานเป็นสำคัญ การประเมินความต้องการ ของสังคมนั้นได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนั้น ได้คำนึงถึงประสบการณ์ และความถนัดของบุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น ลักษณะของสาขาวิชา ที่เอื้อต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัยเกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคมไทย

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร เปิดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการ งานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปณิธาน

มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในภาคเอกชน และภาครัฐ แก่ประชาชนทุกระดับ โดยมุ่งค้นคว้า แสวงหา ถ่ายทอด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร และผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า ในสาขาวิชา วิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ

3. เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการและนักบริหาร ด้านต่างๆ

4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ ด้านการบริหารและการจัดการ

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร เปิดสาขา วิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการ งานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาการจัดการ งานก่อสร้างให้เพียงพอ และตรงกับ ความต้องการ ของอุตสาหกรรม การก่อสร้าง

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหลักวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการจัดการงานก่อสร้าง

3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมบุคลากรในวิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง สำหรับรองรับพัฒนาการ ของการก่อสร้างในอนาคต ตามมาตรฐาน ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

4. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีศักยภาพประกอบอาชีพได้ทั้งใน และนอกประเทศ

5. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ การจัดการงานก่อสร้าง มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ ในการบริหารธุรกิจให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาด

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ อันจะส่งผลให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ และเอกชนได้มีโอกาสพัฒนา และศึกษาวิชา การบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับ การทำงานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ทั้งมีความสำนึก ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูงในด้านบริหารรัฐกิจให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการ ขององค์การภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ วิธีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐ อันจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้พัฒนาสมรรถนะ และศึกษาวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับการทำงานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

4. เพื่อพัฒนาบุคคลในองค์การภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ทางวิชาการบริหาร และเสริมสร้างสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาบรรณ วิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1. เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ที่มีพื้นความรู้ทางด้านการบัญชี และพัฒนาให้เป็นผู้ทำบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ว่าด้วยการบัญชีกำหนดไว้

2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการบัญชีที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชีตระหนัก ในภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทางด้านการบัญชี ที่มีต่อกิจการ และสาธารณชน